پردازش زبان های طبیعی

پردازش زبان های طبیعیهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.